Badania konsumenckie

Consumer Engagement Planning
- proces pozwalający:
  • ustalić, jakie czynniki najsilniej wpływają na decyzję konsumencką, dotyczącą wyboru danej marki/kategorii
  • określić, które kanały najskuteczniej komunikują każdy z tych czynników.
Brand Engage
- badanie jakości kontaktu z mediami, łączące wiedzę z trzech obszarów: konsumenta, marki i mediów
Brand Precision Targeting (BPT)
- definiowanie najbardziej opłacalnego segmentu grupy docelowej z punktu widzenia siły nabywczej poprzez określenie siły związku konsumenta z marką.
InTuition
- system błyskawicznych sondaży on-line, łączący w sobie szybkość gromadzenia danych i niski koszt badania.
TV Insight Generator
- dzięki software-owi, który analizuje oglądalności pojedynczego widza oraz całego gospodarstwa domowego, jesteśmy w stanie lepiej poznać zachowania dotyczące konsumpcji telewizji i tym samym bardziej precyzyjnie umieszczać reklamy.
Universal Focus
- na podstawie analizy czasu oglądania programu wskazuje bloki reklamowe, cechujące się najwyższym wskaźnikiem zaangażowania uwagi widza.

Prognozowanie i optymalizacja

GenimUM Econometrics System
- system analiz ekonometrycznych pozwalający oszacować prognozę sprzedaży przed kampanią; różnicuje wpływ poszczególnych kanałów komunikacji. Dodatkowa analiza oparta na algorytmach genetycznych wskazuje jak uzyskać optymalny wynik sprzedaży rocznej przy danym budżecie.
MATRIX
- pozwala obliczyć łączny zasięg kampanii multimedialnej, pokazuje wpływ kolejnych mediów na zasięg skumulowany; zawiera również narzędzie oparte na technologii optymalizacji generycznej, pozwalające modelować wpływ kampanii na świadomość reklamy/marki i symulować efekty różnych wariantów kampanii.
Tele Weighter
- służy do optymalizacji natężenia kampanii telewizyjnej, czyli wyznaczenia efektywnego poziomu częstotliwości i optymalnego zasięgu na podstawie ewaluacji czynników z trzech obszarów: marketingu, kreacji, mediów
Fake Premium Position
- narzędzie analizujące 'realne pozycje w bloku'. Stacje sztucznie dzielą bloki reklamowe zwiastunami autopromocyjnymi. Pierwsza pozycja w drugiej części bloku, jest niższej wartości niż pierwsza pozycja w pierwszej części bloku.
AdMax
- określa poziom natężenia kampanii (poziom GRP oraz ilość aktywnych tygodni kampanii), po którym następuje zużycie ('wearout') reklamówki.
TVSQL
- Baza pozwalająca na zadawanie dowolnych zapytań związanych z oglądalnością telewizji, np.: „„Ile średnio czasu dzieci spędzają przed telewizorem same, a ile z rodzicami?". Przekracza ograniczenia standardowych narzędzi raportujących oglądalność telewizji.

Ważniejsze wskaźniki mediowe

GRP - Gross Raiting Point
- Miara intensywności (siły) kampanii wyrażona jako suma zasięgów poszczególnych emisji lub iloczyn zasięgu kampanii i częstotliwości (miara liczby kontaktów z reklamą odsetka grupy docelowej, jaki znalazł się w zasięgu kampanii).
AMR Average Minute Rateing
- Określa średnią wielkość widowni danego programu w dowolnie określonym odcinku czasu, wyrażoną liczbą widzów * 1000.
zasięg kampanii (Reach)
- Wskaźnik informujący jaki odsetek grupy celowej miał kontakt z kampanią przynajmniej jeden raz.
zasięg efektywny (Effective Reach)
- Odsetek osób z grupy celowej, do których kampania dotarła tyle razy, ile potrzeba, aby przekaz reklamy został zapamiętany.
częstotliwość (Frequency)
- Przeciętna liczba kontaktów z kampanią w grupie celowej, liczona dla respondentów, którzy widzieli co najmniej jedną emisję.
częstotliwość efektywna (Effective Frequency)
- Minimalna liczba kontaktów z reklamą potrzebna do zapamiętania przekazu.
OTS (Opportunity To See)
- Średnia liczba kontaktów z reklamą wśród tej części grupy celowej, do której dotarliśmy.
CPRP (Cost per Reach Point
) - Koszt zbudowania jednego punktu zasięgu kampanii.
CPP (Cost per Point)
- Koszt jednorazowego dotarcia do 1% osób z grupy celowej, będących w zasięgu kampanii.
CPT (Cost per Thousand)
- Koszt jednorazowego dotarcia do tysiąca osób z grupy celowej, będących w zasięgu kampanii.
Affinity Index
- Wskaźnik dopasowania do grupy celowej - pokazujący o ile wartości uzyskiwane dla targetu (np. poziom GRP czy CPP) odbiegają od wartości uzyskiwanych dla grupy porównawczej.
SOS (Share of Spendings)
- Określa udział wydatków danego produktu w całkowitych wydatkach kategorii, do której ten produkt należy.
SOV (Share of Voice)
- Określa udział GRP danego produktu w stosunku do GRP osiągniętego w całej kategorii, do której ten produkt należy
SCPW (Statystyczne Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
- Zmienna określająca fakt czytania jednego, losowo wybranego wydania dziennika pochodzącego z okresu 7 dni przed dniem realizacji badania.
COP (Czytelnictwo Okresu Periodyczności)
- Wynik odpowiada procentowi respondentów, którzy czytali lub przeglądali wydanie magazynu w ciągu jego ostatniego okresu periodyczności przed dniem badania respondenta.
CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
- Wynik odpowiada średniemu procentowi respondentów, którzy czytali lub przeglądali przeciętne wydanie czasopisma z cyklu sezonowego.

Media On-line - podstawowe pojęcia

Megapanel

Affinity Indeks
- dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania polskich użytkowników grupy celowej w całym Internecie. To współczynnik stosowany w mediach do określania stopnia dopasowania danego nośnika reklamy do grupy docelowej. Wartość indeksu powyżej 100 oznacza nadreprezentację grupy docelowej wśród odbiorców danego medium.
czas
- suma czasów spędzonych przez użytkowników (real user) na wybranej witrynie. Wskaźnik podawany w latach, dniach i godzinach.
dopasowanie użytkowników grupy celowej
- stosunek liczby użytkowników grupy celowej do liczby wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu
dopasowanie odsłon w grupie celowej
- stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez grupę celową do liczby odsłon wygenerowanych przez wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu.
liczba odsłon
- liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu.
średni czas odsłony
- średni czas pomiędzy dwoma odsłonami w ramach jednej wizyty wygenerowany przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu.
średni czas na użytkownika
- całkowity czas jaki przeciętny użytkownik z wybranej grupy celowej spędził na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu.
średnia liczba odsłon na użytkownika
- liczba odsłon na wybranej witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym okresie czasu.
średnia liczba sesji na użytkownika
- liczba sesji wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym okresie czasu.
udział użytkowników
- stosunek liczby użytkowników grupy celowej danej witryny do liczby użytkowników grupy celowej wybranych witryn w wybranym okresie czasu, podany w procentach.
udział odsłon
- stosunek liczby odsłon wygenerowanych na danej witrynie przez użytkowników z grupy celowej do liczby odsłon wygenerowanych na wybranych witrynach przez użytkowników grupy celowej w wybranym okresie czasu, podany w procentach.
udział czasu
- stosunek czasu spędzonego przez grupę celową na danej witrynie do łącznego czasu spędzonego na wybranych witrynach przez użytkowników grupy celowej w wybranym okresie czasu, podany w procentach.
użytkownicy (real users)
- liczba osób z wybranej grupy celowej, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranym (zaznaczonym) węźle w danym okresie.
współoglądalność %
- udział liczby użytkowników, którzy byli na wszystkich wybranych witrynach (na każdej z wybranych witryn) w wybranym okresie czasu, do liczby wszystkich użytkowników, którzy byli na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu.
współoglądalność
- liczba użytkowników, którzy byli na każdej z wybranych witryn.
zasięg
- stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu do całkowitej liczby internautów w miesiącu, do którego należy wybrany okres czasu.

Gemius Direct Effect

akcja
- wykonanie przez użytkownika (cookie) każdej (nie tylko pierwszej) odsłony strony akcji po kontakcie z reklamą (emisji lub kliknięciu) w zadanych limitach czasowych (zobacz też: akcja post-click, akcja post-view, UA, UA post-click,
UA post-view, TTA, TTA-pc, TTA-pv, limit czasowy dla akcji).
akcja post-click
- akcja wykonana przez użytkownika (cookie) po wcześniejszym kliknięciu przez niego na reklamę, przy uwzględnieniu limitu czasowego dla akcji post-click (zobacz też: limit czasowy dla akcji).
akcja post-view
- akcja, niebędąca akcją post-click, wykonana przez użytkownika (cookie) po emisji reklamy, przy uwzględnieniu limitu czasowego dla akcji post-view (zobacz też: limit czasowy dla akcji).
AR
- Action Rate, współczynnik pokazujący, w jakim stopniu wykonywano akcje po kliknięciu na kreacje (zobacz też: AR-V, AR-U).
AR-U - Action Rate - Users
, współczynnik pokazujący, w jakim stopniu użytkownicy (cookies) po kliknięciu na reklamę wykonywali żądane akcje. Liczony jako stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy wykonali akcje post-click
(UA post-click), do liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę (UC).
AR-V - Action Rate - Views
, współczynnik pokazujący, jak często po kliknięciu wykonywano akcje. Liczony jako stosunek liczby akcji post-click do liczby pierwszych kliknięć cookie (zobacz też: akcja post-click, pierwsze kliknięcie). AR-V = liczba akcji post-click / liczba pierwszych kliknięć cookie.
CR - Conversion Rate
, współczynnik pokazujący, w jakim stopniu po kliknięciu na kreacje przechodzono na stronę reklamowaną (zobacz też: CR-U, CR-V, udane kliknięcie, SUC).
CR-U - Conversion Rate - Users,
współczynnik pokazujący, w jakim stopniu po kliknięciu na kreacje użytkownicy (cookies) przechodzili na stronę reklamowaną. Liczony jako stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy dotarli na stronę reklamowaną w ciągu 5 minut po kliknięciu (SUC), do liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę (UC). CR-U = SUC/UC
CR-V - Conversion Rate - Views
, współczynnik pokazujący, jaka część pierwszych kliknięć była udana (zakończyła się przejściem na reklamowaną stronę w przeciągu 5 minut po kliknięciu). Liczony jako stosunek liczby udanych kliknięć do liczby pierwszych kliknięć cookie (zobacz też: udane kliknięcie, pierwsze kliknięcie). CR-V = liczba udanych kliknięć/liczba pierwszych kliknięć cookie.
CTR - Click-Through Ratio
, miara skuteczności reklamy określana jako odsetek emisji zakończonych kliknięciem (zobacz też: CTR-U, CTR-V).
CTR-U - Click-Through Ratio - Users
, współczynnik pokazujący, jaka część użytkowników (cookies) kliknęła na wyświetlaną reklamę. Liczony jako stosunek liczby użytkowników(cookies), którzy wykonali pierwsze kliknięcie na kreację w ciągu dwóch godzin od wykoniania się skryptu zliczającego emisję danej reklamy, do liczby użytkowników (cookies), którym wyświetlono reklamę (zasięg).
CTR-V - Click-Through Ratio - Views
, współczynnik pokazujący, jaka część emisji zakończyła się kliknięciem. Liczony jako stosunek liczby pierwszych kliknięć cookie wykonanych w ciągu dwóch godzin od wykonania się skryptu zliczającego emisje reklamy, do liczby emisji cookie (zobacz też: pierwsze kliknięcie, emisja cookie).
częstotliwość
- średnia liczba emisji reklam na jednego użytkownika (cookie) liczona jako stosunek liczby emisji cookie do zasięgu (zobacz też: emisja cookie, zasięg).
emisja
- zdarzenie polegające na wyświetleniu kreacji reklamowej. Emisja zostanie zliczona, jeżeli wykonany zostanie skrypt badawczy umieszczony w kodzie kreacji (zobacz też: emisja cookie, emisja non-cookie).
emisja cookie
- emisja reklamy w przypadku, gdy przeglądarka internauty akceptuje cookies.
emisja non-cookie
- emisja reklamy w przypadku, gdy przeglądarka internauty nie akceptuje cookies. Emisje te nie są uwzględniane przy liczeniu wskaźników innych niż 'liczba emisji non-cookie'.
inni UC
- liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali kolejne kliknięcie na reklamę (zobacz też: kolejne kliknięcie, UC).
kliknięcie
- zdarzenie polegające na kliknięciu na kreację reklamową. Kliknięcie zostanie zliczone wtedy, gdy zostanie wykonany skrypt badawczy do zliczania kliknięć umieszczony w kodzie kreacji.
skrypt zliczający (badawczy)
- kod napisany w języku JavaScript, przeznaczony do umieszczania w kodzie kreacji i służący do właściwego zliczania emisji/kliknięć/rozwinięć.
strona akcji
- strona, monitorowana w ramach gemiusTraffic, której odsłony traktowane są jako akcje wykonywane przez użytkowników (cookies).
SUC - Succesful User Clicks
, liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali udane kliknięcie, czyli w przeciągu 5 minut po kliknięciu na kreację odwiedzili stronę reklamowaną (zobacz też: pierwsze kliknięcie, udane kliknięcie).
UA - User Action
, liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcje
(zobacz też: UA post-view, UA post-click).
UA post-click
- liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcje post-click (zobacz też: akcja post-click).
UA post-view
- liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcje post-view (zobacz też: akcja post-view).
UC
- liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę. Jest ona tożsama z liczbą użytkowników, którzy wykonali pierwsze kliknięcie. Liczbę tych użytkowników spośród UC, którzy kliknęli na reklamę po raz kolejny prezentuje statystyka inni UC.
udane kliknięcie
- pierwsze kliknięcie cookie zakończone przejściem na stronę reklamowaną. Limit czasowy, jaki jest dopuszczany pomiędzy pierwszym kliknięciem a odsłoną strony reklamowanej, wynosi 5 minut.
skrypt zliczający (badawczy)
- kod napisany w języku JavaScript, przeznaczony
do umieszczania w kodzie kreacji i służący do właściwego zliczania emisji/kliknięć/rozwinięć.
użytkownik (cookie)
- osoba korzystająca z zasobów sieci WWW, identyfikowana dzięki cookie przypisanemu profilowi używanej przeglądarki internetowej.
wszystkie emisje
- łączna liczba emisji cookie i non-cookie.
wszystkie kliknięcia
- łączna liczba kliknięć cookie i non-cookie.
zasięg
- liczba użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę.
zakończenie
- zdarzenie polegające na wykonaniu się skryptu zliczającego zamknięcie reklamy

Megapanel

Affinity Indeks
- dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania polskich użytkowników grupy celowej w całym Internecie. To współczynnik stosowany w mediach do określania stopnia dopasowania danego nośnika reklamy do grupy docelowej. Wartość indeksu powyżej 100 oznacza nadreprezentację grupy docelowej wśród odbiorców danego medium.
Czas
- suma czasów spędzonych przez użytkowników (real user) na wybranej witrynie. Wskaźnik podawany w latach, dniach i godzinach.
Dopasowanie użytkowników grupy celowej
- stosunek liczby użytkowników grupy celowej do liczby wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu.
Dopasowanie odsłon w grupie celowej
- stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez grupę celową do liczby odsłon wygenerowanych przez wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu.
Liczba odsłon
- liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu.
Średni czas odsłony
- średni czas pomiędzy dwoma odsłonami
w ramach jednej wizyty wygenerowany przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu.
Średni czas na użytkownika
- całkowity czas jaki przeciętny użytkownik z wybranej grupy celowej spędził na wybranej witrynie w wybranym okresie czasu.
Średnia liczba odsłon na użytkownika
- liczba odsłon na wybranej witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym okresie czasu.
Średnia liczba sesji na użytkownika
- liczba sesji wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym okresie czasu.

UNIVERSAL MCCANN
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
um.warsaw@umww.com
tel. (+48 22) 60 76 400
fax: (+48 22) 60 76 401